komody nowoczesne projektowanie ogrodów Łańcut
Kategorie
hurtownia tkanin Łódź

Swobodny przepływ towarów

Pierwszą z czterech wolności jest swobodny przepływ towarów, stanowiący fundament jednolitego rynku UE. Sposobem osiągnięcia pełnej swobody wymiany towarowej pomiędzy krajami członkowskimi jest niedopuszczanie do powstawania barier technicznych, wzajemne uznawanie i harmonizacja techniczna.

Read the rest of this entry »

Rozkład socjalizmu państwowego i globalna ekspansja kapitalizmu

Rozkład socjalizmu państwowego i globalna ekspansja kapitalizmu podważyły przesłanki posługiwania się wieloma koncepcjami teorii rozwoju. Część z nich może być jednak inspirująca także w nowym położeniu Polski. Dawny podział na centra i peryferie leżący u podstaw teorii zależności utrać i I w znacznej mierze swoją nośność. Peryferie walczą obecnie o inwestycje zagraniczne i chcą się wiązać z Zachodem. Niektóre z nich, jak państwa Azji Południowej, odniosły duży sukces gospodarczy i przeszły do grupy krajów o wyższym statusie. Ich sukces podważył również wartość podziałów na społeczeństwa nowoczesne i tradycyjne, funkcjonujących w teorii modernizacji. Z kolei globalizacja, ze względu na różnicowanie poziomu umiędzynarodowienia poszczególnych regionów, kształtuje nowy podział na centra i peryferie. Zjawisko to znajduje

Read the rest of this entry »

Podsłuch telekomunikacyjny cz. II

Wnioski w tej kwestii, zdaniem Rady, powinny zawierać m.in. wskazanie, jakie przestępcze zachowanie jest śledzone oraz pożądany czas trwania podsłuchu, a także dostateczne dane techniczne umożliwiające wykonanie wniosku, a w szczególności „the relevation network connection number Parlament postulował zamieszczenie we wniosku krótkiego opisu okoliczności faktycznych, a czas trw’ania podsłuchu według Parlamentu nie mógł przekraczać ustawowego okresu maksymalnego określonego w obu państwach. Przyjęto propozycję Rady.

Read the rest of this entry »

Prawa dziecka

– 1. Dzieci mają prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.

Read the rest of this entry »

Akty wykonawcze

– 1. Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie środki prawa krajowego niezbędne do wprowadzenia w życie prawnie wiążących aktów Unii.

Read the rest of this entry »

Trybunał Obrachunkowy

– 1. Trybunał Obrachunkowy jest instytucją, która sprawuje kontrolę rachunków.

– 2. Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii oraz zapewnia należyte zarządzanie finansami.

Read the rest of this entry »

Kagan i jego fascynacja siłą militarną USA

Istnieje też duchowe źródło transatlantyckiego rozdźwięku. Europejczycy, podobnie jak Amerykanie, odczuwają potrzebę „ewangelizowania” świata swoją doktryną, lecz na drodze stoi Ameryka z jej własną ewangelią. Jest to, zdaniem autora, triumf formalnych zasad nad materią, czego przejawem byio większe zainteresowanie przywódców europejskich sprawami formalnoprawnymi interwencji w Iraku niż losem tego kraju i bronią masowego rażenia. Psychologizując dalej, autor stwierdza, że podważanie ideologicznego fundamentu, na którym opiera się współczesna Europa jest przez nią odbierane jako zagrożenie dla jej bezpieczeństwa, a nawet dla samej idei integracji europejskiej.

Read the rest of this entry »

Analiza systemowa w naukach społecznych

Zdaniem autora, analiza systemowa w naukach społecznych pozwala na najpełniejszy opis badanych obiektów. W części pierwszej, obejmującej I i 11 rozdział, przedstawiono podstawowe założenia metodologiczne i teoretyczne pracy oraz sformułowano wymogi systemowej analizy myśli politycznej. Zaprezentowano tu także katalog terminów używanych w dalszych rozważaniach, określono ich zakres pojęciowy oraz podjęto próbę ich zdefiniowania. Dotyczy to zwłaszcza takich terminów, jak „cel polityczny”, „potrzeba”, „doktryna”, „program”, „interes”, „koncepcja”, „wartość” i „ideologia”. Należy pogrupować je zgodnie z cechami charakterystycznymi dla stosunków międzynarodowych, czyli skonkretyzować dwa podstawowe i wzajemnie powiązane parametry. Pierwszym jest zakres odrębności stosunków międzynarodowych wobec innych rodzajów stosunków społecznych i stosunków politycznych, drugim zaś granice jednorodności praw rządzących wszystkimi rodzajami stosunków społecznych. Autor podkreśla przy tym niski poziom dojrzałości cech określających specyfikę stosunków międzynarodowych.

Read the rest of this entry »

Definicja studiów europejskich

– Dla celów niniejszego Zalecenia, Studia Europejskie definiuje się jako:

a. studia nad ponadnarodowymi, międzyrządowymi i innymi międzynarodowymi instytucjami, politykami i praktykami stosowanymi w Europie

Read the rest of this entry »

Wspólne grupy operacyjno-dochodzeniowe (joint investigation teams)

W wyniku porozumienia kilku zainteresowanych państw członkowskich może powstać wspólna grupa operaeyjno-dochodzeniowa, ustanowiona w określonym celu i na określony w porozumieniu czas z możliwością przedłużenia na mocy

Read the rest of this entry »