Kategorie

Minimum wiedzy niezbędnej do funkcjonowania obrotu

Jest to minimum wiedzy niezbędnej do funkcjonowania obrotu z punktu widzenia realizacji celów tej ustawy. Każdemu, kto uważa, że ustawodawca nadmiernie ograniczył zakres jego wolności w prowadzeniu działalności rolniczej należy polecić uważną lekturę pierwotnych wersji tego aktu prawnego (projekt rządowy i poselski), w świetle których system kontroli obrotu miał być realizowany nie tylko w formie cywilnoprawnej (pierwokup), lecz przecie wszystkim administracyjnej (wymóg uzyskiwania zgody w formie decyzji administracyjnej, kontrola po zawarciu transakcji, czy nabywcy nadal spełniają warunki, nakładanie kar finansowych itp ). Warto też mieć na względzie to, że w świetle owych projektów restrykcjami miały zostać w jednakowym stopniu objęte nie tylko transakcje przenoszenia własności, lecz również obrót dzierżawny. W swym ostatecznym kształcie ustawa poprzestaje jedynie na ograniczeniu swobody wyboru nabywcy nieruchomości rolnej, w momencie, gdy ktoś decyduje się na jej sprzedaż lub przeniesienie własności w innej formie. Nie ogranicza ona maksymalnego obszaru gospodarstw, nie reguluje obrotu dzierżawnego. Umiarkowany charakter ustawy należy uważać za jej ogromną zaletę, gdyż zmierza ona do osiągnięcia celu za pomocą świadomie dobranych środków.

Read the rest of this entry »

Mechanizm funkcjonowania jednolitego rynku

Działanie na rzecz uczynienia Unii Europejskiej najbardziej prężną gospodarką świata może stanowić doskonałą przeciwwagę dla potencjału gospodarczego USA. Stary Kontynent stałby się dzięki temu poważnym partnerem handlowym dla Ameryki. Zamiast wielu rynków narodowych powitałaby bowiem jedna bardzo silna, zintegrowana gospodarka europejska, której funkcjonowanie byłoby skoordynowane dzięki istnieniu Unii Europejskiej. Potrzebne byłoby zatem ustanowienie odpowiednich przepisów oraz regulacji, które stworzyłyby warunki sprzyjające wolnej konkurencji oraz likwidacji granic pomiędzy poszczególnymi państwami.3

Read the rest of this entry »

Kryteria kwalifikacji i procedura przystąpienia do Unii

– 1. Unia jest otwarta dla wszystkich państw europejskich, które szanują wartości określone w artykule 2 i zobowiązują się wspólnie je wspierać.

Read the rest of this entry »

Konstytucja RP a Karta Praw Człowieka

Porównując poszczególne postanowienia Karty’ i Konstytucji RP, często natrafia się na rozwiązania uderzająco podobne. Wynika to z faktu, że proces powstawania obu tych dokumentów oparty był na tym samym systemie wartości reprezentowanym w tych samych aktach dotyczących praw człowieka. Jak wskazuje Karta, a z drugiej strony, jak wynika z Biuletynów Komisji Konstytucyjnej przygotowującej Konstytucję.117 do dokumentów stanowiących fundament obu tych aktów należą przede wszystkim: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Europejska Karta Socjalna. Wywarły one wpływ na znakomitą większość rozwiązań Karty i Konstytucji, a niektóre ich postanowienia są wiernymi powtórzeniami ich odpowiednich rozwiązań.

Read the rest of this entry »

Konkurencyjne paradygmaty a integracja Polski z Unią Europejską

Jak przywoływane paradygmaty zmian społecznych odnoszą się do integracji Polski z UE? Na ile uzasadnione jest posługiwanie się nimi wobec tego procesu? Jak z perspektywy różnych teorii zmian społecznych można interpretować nowe położenie Polski?

Read the rest of this entry »

Konieczność regulacji w sferze prywatnego obrotu ziemią rolniczą

Prywatny obrót gruntami rolnymi obejmuje około 100 tys. transakcji sprzedaży rocznie, w których stronami są rolnicy. Przedmiotem większości tych transakcji są niewielkie obszarowo nieruchomości (przeciętnie jest to około 3 ha). Z tych właśnie względów – pomimo znacznej skali obrotu – w niewielkim stopniu przyczyniał się on dotychczas do pozytywnych zmian strukturalnych. Często przynosił nawet odwrotny rezultat w sytuacjach, gdy nabywcą części gruntów danego gospodarstwa była osoba do tej pory nie będąca rolnikiem.

Read the rest of this entry »

Komisja Europejska

– 1. Komisja Europejska wspiera ogólny interes europejski i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Zapewnia stosowanie postanowień Konstytucji i środków podejmowanych przez instytucje na podstawie Konstytucji. Nadzoruje przestrzeganie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni określone w Konstytucji funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków’ przewidzianych w Konstytucji, zapewnia reprezentację Unii na zewmątrz. Inicjuje roczne i wieloletnie programowanie Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.

Read the rest of this entry »

Kategorie kompetencji Unii

– 1. Jeżeli Konstytucja powierza Unii wyłączną kompetencję w określonej dziedzinie, jedynie Unia może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wdążące, natomiast Państwa Członkowskie mogą to czynić jedynie z upoważnienia Unii lub w celu wykonania aktów’ przyjętych przez Unię.

Read the rest of this entry »

INSTYTUCJE UNII

– Ramy instytucjonalne

– 1. Unia dysponuje jednolitymi ramami instytucjonalnymi, których celem jest:

– realizacja celów Unii,

– wspieranie wartości Unii,

Read the rest of this entry »

Godność w znaczeniu osobowościowym

W Karcie regulacja ta znajduje się już w art. I o brzmieniu „Godność człowieka jest nienaruszalna. Należy ją szanować i chronić”, Konstytucja mówi o godności w art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”, Samo już umieszczenie tej regulacji w pierwszym artykule Karty i w artykule rozpoczynającym rozdział II Konstytucji dotyczącym wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela ma swoją wymowę, gdyż przez to legislator wysunął tę zasadę przed wszystkie inne. Czyniąc z zasady godności aksjologiczną podstawę innych wolności i praw, twórcy obu aktów mają na myśli jej znaczenie osobowe,151j. ten zespól cech człowieka, który stanowi o jego człowieczeństw ie.

Read the rest of this entry »

Główne ograniczenie podejścia modernizacyjnego

Główne ograniczenie podejścia modernizacyjnego w warunkach Europy Środkowej i Wschodniej polega na minimalizowaniu specyfiki regionu i programowaniu jego rozwoju za pomocą uniwersalnych koncepcji, w niewielkim zakresie uwzględniających lokalne odmienności i uwarunkowania. Przejawem tego ograniczenia stało się m.in. marginalizowanie faktu, że obok podobieństw do krajów zachodnich, państwa posocjalistyczne charakteryzuje również wiele znaczących odmienności zbliżających je do rozwiniętych krajów Trzeciego Świata, co ma istotne konsekwencje dla przebiegu transformacji. Występowanie takich zależności obrazują porównania dojrzałości instytucji, poziomu rozwoju gospodarczego, kształtu struktury społecznej lub konkurencyjności na światowych rynkach.13 Nieprzypadkowo na Zachodzie najbardziej reformatorskie państwa Europy Środkowej i Wschodniej rozpatrywane są w zbliżony sposób jak wiodące gospodarki Trzeciego Świata, czyli w kategoriach „rynków wschodzących” lub „wyłaniających się” (enierging markets)lć bądź wyższej grupy krajów o średnich dochodach (upper-muhUe-ittcomes economies).

Read the rest of this entry »

Geopolityczne przesunięcie

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód spowoduje dla niej poważne konsekwencje geopolityczne. Nie pozostaną one bez znaczenia również dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zarówno tych, które zostaną przyjęte do UE (a położone są w określonej części akwenu bałtyckiego, czyli: Polski, Litwy, Estonii i Łotwy), jak i tych, które choć położone w regionie pozostaną poza strukturami unijnymi, czyli Rosji, Ukrainy i Białorusi. Konsekwencją o randze szczególnej będzie uwewnętrznienie Morza Bałtyckiego, które stanie się akwenem, z małymi wyjątkami, praktycznie wpisanym w granice UE.1 Mówi się de facto o perspektywie unijnego morza wewnętrznego (Internai EU Sea), co w konsekwencji można uzupełnić o perspektywę wzbogacenia, czy wręcz dopełnienia Północnego Wymiaru UE (Northern Dimension -ND).

Read the rest of this entry »

Doręczanie pism procesowych cz. II

Poza zagadnieniami związanymi z przesyłką pism procesowych artykuł 5 odnosi się również do przekładu tych dokumentów na język, którym posługuje się ich adresat. W tej kwestii propozycja Rady zmierzała do wprowadzenia obowiązku dołączenia tłumaczenia pisma lub istotnej jego części na jeden z języków obowiązujących na terytorium państwa, gdzie przebywa adresat, chyba że organy sądowe posiadają informację, że adresat dokumentu posługuje się tylko jakimś innym językiem, wówczas Rada proponowała przełożyć dokument lub istotną jego część na ten właśnie język. Parlament zajął stanowisko, że fragmentaryczne tłumaczenie treści pisma może prowadzić do nieporozumień wynikających z niewłaściwego rozumienia treści dokumentu i stąd postulował przełożenie dokumentu w całości na jeden z języków obowiązujących na terytorium państwa członkowskiego, w którym przebywa adresat. Komitet ds. Prawa i Rynku Wewnętrznego proponował natomiast zmianę polegającą na obowiązkowym przełożeniu dokumentu zarówno na język obowiązujący w państwie członkowskim wzywającym, jak i na język obowiązujący w państwie wezwanym, a także na inny język, jeżeli tylko takim językiem włada adresat, a wszystkie te dokumenty powinny zostać dostarczone w komplecie.

Read the rest of this entry »

Dominacja koncepcji neoliberalnych w Polsce – kontynuacja

Na seminarium w Instytucie Studiów Politycznych PAN w kwietniu 2002 r. G.Kołodko pytał: „Dlaczego Polska w latach 90. na arenie międzynarodowej zajmowała w kwestiach zmonopolizowało myślenie o transformacji, nie interesowano się wykorzystaniem doświadczeń historii gospodarczej Japonii, Azji Południowej czy Ameryki Łacińskiej, gdzie wdrażano już wiele strategii rozwojowych i znane są zarówno rozmaite korzyści, jak też koszty oraz zagrożenia wynikające z ich stosowania.21

Read the rest of this entry »