Kategorie
christmas messages for friends

Kryteria kwalifikacji i procedura przystąpienia do Unii

– 1. Unia jest otwarta dla wszystkich państw europejskich, które szanują wartości określone w artykule 2 i zobowiązują się wspólnie je wspierać.

– 2. Każde państwo europejskie, które pragnie zostać członkiem Unii, kieruje wniosek do Rady Ministrów. Wniosek ten jest notyfikowany Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom narodowym Państw Członkowskich. Rada

Ministrów stanowi jednomyślnie po konsultacji z Komisją i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy pomiędzy Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymaganiami konstytucyjnymi.

– Zawieszenie praw członkostwa w Unii

– 1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji, Rada Ministrów, stanowiąc większością czterech piątych swych członków, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może przyjąć decyzję europejską stwierdzającą istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości wymienionych w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do tego Państwa zalecenia.

Rada Ministrów regularnie bada czy powody dokonania takiego stwierdzenia pozostają aktualne.

– 2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może, po wezwaniu tego Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, przyjąć decyzję europejską stwierdzającą istnienie poważnego i stałego naruszania przez Państwo Członkowskie wartości wymienionych w artykule 2.

– 3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada Ministrów, stanowiąc większością kwalifikowaną, może przyjąć decyzję europejską zawieszającą niektóre prawa wynikające ze stosowania Konstytucji dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem tego Państwa Członkowskiego do głosowania w Radzie Ministrów. Rada Ministrów uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych.

Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy Konstytucji pozostają w każdym przypadku wiążące dla tego Państwa.

– 4. Rada Ministrów może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, przyjąć decyzję europejską zmieniającą lub uchylającą środki zastosowane na podstawie ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich ustanowienia.

– 5. Do celów niniejszego artykułu, Rada Ministrów stanowi nie biorąc pod uwagę głosu przedstawiciela rządu danego Państwa Członkowskiego. Wstrzymanie się od głosu członków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyjęciu decyzji określonych w ustępie 2.

Niniejszy ustęp stosuje się również w przypadku zawieszenia praw do głosowania zgodnie z ustępem 3.

– 6. Do celów ustępów 1 i 2 Parlament Europejski stanowi większością dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą większość jego członków.

Leave a Reply