Kategorie

Archive for the ‘Studia’ Category

Dziedziny dzielonej kompetencji

– 1. Unia dzieli kompetencję z Państwami Członkowskimi, jeżeli Konstytucja powierza jej kompetencję, która nie dotyczy dziedzin określonych w artykułach 12 i 16.

Read the rest of this entry »

Dosotosowanie do hegemonii

Ostatni rozdział pod wymownym tytułem „Dostosowanie do hegemonii” to jednocześnie apoteoza Ameryki oraz rada dla Europy, aby pogodziła się z losem „słabszej siostry” USA i dokonała aktu pojednania, Ameryka, wbrew obiegowym opiniom (oraz poglądom autora w początkowej części pracy), nigdy nie była skłonna do izolacji. Uważając się za wyższą formę rządów niż dziewiętnastowieczne monarchie, a nawet niż jakiekolwiek inne ustroje w historii ludzkości, legitymowała swoje prawo do ekspansji nie prawem międzynarodowym, lecz własnymi, wyższymi zasadami. Amerykanie są wyznawcami polityki siły, a jednocześnie idealistami, spadkobiercami ideałów Oświecenia. Wyższość amerykańskiej formy rządów’ powoduje, że działając we własnym interesie, Ameryka działa jednocześnie w interesie ludzkości.

Read the rest of this entry »

Cel ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego cz. III

Nie należy oczywiście postrzegać tej ustawy jako aktu prawnego, który automatycznie zmieni strukturę agrarną polskiego rolnictwa. Ustawa nie rozwiąże sama zasadniczych problemów, jakie nieodłącznie towarzyszą sferze polityki strukturalnej, do rozwiązania których niezbędne są inne rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dotyczy to w szczególności takich aktów prawnych, jak:

Read the rest of this entry »

Swobodny przepływ towarów

Pierwszą z czterech wolności jest swobodny przepływ towarów, stanowiący fundament jednolitego rynku UE. Sposobem osiągnięcia pełnej swobody wymiany towarowej pomiędzy krajami członkowskimi jest niedopuszczanie do powstawania barier technicznych, wzajemne uznawanie i harmonizacja techniczna.

Read the rest of this entry »

Rozkład socjalizmu państwowego i globalna ekspansja kapitalizmu

Rozkład socjalizmu państwowego i globalna ekspansja kapitalizmu podważyły przesłanki posługiwania się wieloma koncepcjami teorii rozwoju. Część z nich może być jednak inspirująca także w nowym położeniu Polski. Dawny podział na centra i peryferie leżący u podstaw teorii zależności utrać i I w znacznej mierze swoją nośność. Peryferie walczą obecnie o inwestycje zagraniczne i chcą się wiązać z Zachodem. Niektóre z nich, jak państwa Azji Południowej, odniosły duży sukces gospodarczy i przeszły do grupy krajów o wyższym statusie. Ich sukces podważył również wartość podziałów na społeczeństwa nowoczesne i tradycyjne, funkcjonujących w teorii modernizacji. Z kolei globalizacja, ze względu na różnicowanie poziomu umiędzynarodowienia poszczególnych regionów, kształtuje nowy podział na centra i peryferie. Zjawisko to znajduje

Read the rest of this entry »

Podsłuch telekomunikacyjny cz. II

Wnioski w tej kwestii, zdaniem Rady, powinny zawierać m.in. wskazanie, jakie przestępcze zachowanie jest śledzone oraz pożądany czas trwania podsłuchu, a także dostateczne dane techniczne umożliwiające wykonanie wniosku, a w szczególności „the relevation network connection number Parlament postulował zamieszczenie we wniosku krótkiego opisu okoliczności faktycznych, a czas trw’ania podsłuchu według Parlamentu nie mógł przekraczać ustawowego okresu maksymalnego określonego w obu państwach. Przyjęto propozycję Rady.

Read the rest of this entry »

Prawa dziecka

– 1. Dzieci mają prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.

Read the rest of this entry »

Akty wykonawcze

– 1. Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie środki prawa krajowego niezbędne do wprowadzenia w życie prawnie wiążących aktów Unii.

Read the rest of this entry »

Trybunał Obrachunkowy

– 1. Trybunał Obrachunkowy jest instytucją, która sprawuje kontrolę rachunków.

– 2. Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii oraz zapewnia należyte zarządzanie finansami.

Read the rest of this entry »

Kagan i jego fascynacja siłą militarną USA

Istnieje też duchowe źródło transatlantyckiego rozdźwięku. Europejczycy, podobnie jak Amerykanie, odczuwają potrzebę „ewangelizowania” świata swoją doktryną, lecz na drodze stoi Ameryka z jej własną ewangelią. Jest to, zdaniem autora, triumf formalnych zasad nad materią, czego przejawem byio większe zainteresowanie przywódców europejskich sprawami formalnoprawnymi interwencji w Iraku niż losem tego kraju i bronią masowego rażenia. Psychologizując dalej, autor stwierdza, że podważanie ideologicznego fundamentu, na którym opiera się współczesna Europa jest przez nią odbierane jako zagrożenie dla jej bezpieczeństwa, a nawet dla samej idei integracji europejskiej.

Read the rest of this entry »